Mobile menu

Oda Teşkilatı ve Görevler

Ilgın Ticaret Odası 1968 yılında kurulmuştur.

Örgütsel Yapı

Ilgın Ticaret Odası’nın yönetim ve organizasyonu 5174 Sayılı Kanunla belirlenmiştir. Meclis Başkanı, üyeleri, meclisin görev ve yetkileri ile Yönetim Kurulu Başkanı, üyeleri, Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda belirlenmiştir.

Ilgın Ticaret Odası’nın üst karar organı meclistir. Meclis, Ilgın Ticaret Odası’nın denetim ve karar organıdır. Ilgın Ticaret Odası’nın yürütme organı, Yönetim Kuruludur. Yönetim Kuruluna bağlı olarak bir Genel Sekreter bulunmaktadır.

 

Fiziksel Yapı

Odamız Ayvatdede Mahallesi  114000.Sokak No:1   42600 ILGIN adresinde 800 m2 olan kendi binasında üyelerine hizmet vermektedir. Odamızda projeksiyon cihazı ve ses sistemine sahip 120 kişilik toplantı salonu,meclis toplantı salonu,başkanlık odası,genel sekreterlik odası,servisler odası ve arşiv odası bulunmaktadır.

İnsan Kaynakları

ILGIN Ticaret Odası 3 personel ile hizmet sunmaktadır.

Yasal Yükümlülükler, Mevzuat Analizi, Faaliyet Alanı ve Hizmetler

Ilgın Ticaret Odası’nın sorumluluklarının yasal dayanağı 18.05.2004 tarihli 5174 sayılı kanun ve bu kanunla çıkarılan yönetmelikler. Bunun dışında odanın iç yönetmeliği, Odanın üst birliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odalar için oluşturulmuş diğer mevzuat Ilgın Ticaret Odası’nın faaliyetlerinin kapsam ve kurallarını belirlemektedir.Mevzuat hükümleri çerçevesinde üyelerinin yerel nitelikli talepleri ve üst birliğin tevdi ettiği görevler ve diğer görevlerin meslek ahlakı kamu yararı iyi yönetişim ilkeleri çerçevesinde yerine getirilmesi Ilgın Ticaret Odası’nın Faaliyetlerinin kapsamını belirlemektedir.            

                                                                  

Faaliyet

İlgili Mevzuat

Meclis-Yönetim Kurulu

5174 Sayılı TOBB Odalar ve Borsalar Kanunu ile Kanun Uyarınca Çıkarılan Yönetmelikler

Genel Sekreterlik

5174 Sayılı TOBB Odalar ve Borsalar Kanunu ile Kanun Uyarınca Çıkarılan Yönetmelikler

Ticari Sicil

Türk Ticaret Kanunu ile diğer Kanunlar ve Ticaret Sicili Tüzüğü

Muhasebe

TOBB Bütçe Muhasebe Yönetmeliği

Oda Sicil

TOBB Oda Muamelat Yönetmeliği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilgın Ticaret Odası üyelerinin ihtiyaçları doğrultusunda 5174 sayılı kanunun belirlediği ilgili hizmetleri yerine getirmektedir. Bu hizmetler;

Ø  Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak,

Ø  Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, ilgili kanunlar çerçevesinde resmî makamlarca istenecek bilgileri vermek,

Ø  Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadî, ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak,

Ø  Meslek faaliyetlerine ait konularda resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak,

Ø  Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilân etmek,

Ø  Üyeleri tarafından uyulması zorunlu meslekî karar almak,

Ø  Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak,

Ø  Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına ilişkin belgeleri saklamak ve bunları Birliğe talep halinde bildirmek,

Ø  Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde odalara tevdii halinde bu işleri yürütmek,

Ø  Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak,

 

Ø  Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak, olarak belirlenmiştir.

       

Web Tasarım DAIO